Traductor

diumenge, 23 de març del 2014

GIRONA

MUSICA PER ESCOLTAR
Voltes


L’emplaçament primitiu de Girona se situa a la part més elevada de la ciutat, on es troben la Torre Gironella i la catedral. És una situació estratègica, prop de la confluència de quatre rius, en un petit turó dels darrers contraforts de les Gavarres. El caràcter de plaça forta és justificat de bon començament, atesa la seva situació prop de l’únic pas natural existent entre l’Empordà i la Selva. El recinte romà tenia una forma més o menys triangular, amb vèrtexs a la mateixa Torre Gironella, a la placeta de Sant Feliu i als Quatre Cantons. Es conserven alguns fragments de la muralla romana, i restes de torres quadrangulars de pedra sorrenca. Durant el període visigòtic, la ciutat mantingué la seva posició clau en el curs de la Via Augusta. Aquesta circumstància explica el creixement continuat que experimentava. Extramurs de Girona, apareixen habitacles lligats a edificacions religioses que serien l’origen dels futurs barris o burgs medievals de Sobreportes, Mercadal, Sant Martí Sacosta, Sant Pere de Galligants o el burg de Santa Maria. La dominació musulmana s’inicià vers els anys 714-716, en temps d’Abd al-Aziz, que era successor de Musa. És molt probable que els nous ocupants adquirissin la ciutat mitjançant pacte, pagant el corresponent impost, que solia ésser recaptat per les mateixes autoritats locals indígenes. 

El domini musulmà a Girona
 durà solament uns setanta anys, la qual cosa explica la minsa influència i la manca de restes que atestin la seva presència. D’ençà del lliurament deGirona a Carlemany, la ciutat queda integrada en el sistema organitzador de l’imperi franc
Carrer de Cúndaro (Call Jueu)


al llarg dels segles XIV i XV la ciutat de Girona tenia un nucli de població jueva no gens menyspreable; en els moments de màxima esplendor els jueus havien arribat a ésser uns 300, però els assalts sovintejats que patiren d’ençà del 1392 en reduïren molt el nombre. Per això l’ordre d’expulsió del 1492 no va comportar cap minva significativa per a la demografia gironina, perquè en aquest moment devien quedar-ne uns 50 o 60. Més important devia ésser, en tot cas, la pèrdua econòmica que suposà la seva absència. 


La catedral de Santa Maria és el primer temple de la diòcesi en l’aspecte artístic i monumental, de la mateixa manera que ho és en l’aspecte religiós. S'alça molt per damunt de les cases que l’envolten i això fa que sigui visible de molt lluny
Riu Onyar

La Girona
 vella és formada pel conjunt d’edificis i carrers situats entre l’Onyar i la Torre Gironella. És un sector allargassat que segueix el curs del riu i per l’altra banda és limitat per les muralles antigues. Al centre d’aquest sector hi ha el nucli central de laGirona antiga, format pel recinte de la Força Vella, que tenia un traçat semblant al de la Girona de l’època romana. D’aquest nucli primitiu resten fragments de muralla al pati de l’antiga universitat i també a la plaça de la Catedral. La Força Vella tenia com a límits el carrer de la Força, la plaça de la Catedral i la Torre Gironella. 

Pont de Pedra (Girona)

 L’activitat dels comtes, primer beneficiaris, després hereditaris, entre altres coses, permeté iniciar una activitat constructiva que havia assolit la plenitud a partir de la segona meitat del segle X. Ultra la recuperació de la catedral per al culte cristià, al voltant del mateix temple apareix documentat un conjunt de construccions i habitacles que, recolzats en la muralla nord, sobre la vall de Sant Daniel, constituïren l’anomenat burg de Santa Maria, que s’enfilava en direcció a la Torre Gironella. Pel costat de migdia, l’adquisició del casal comtal per part del bisbe Gotmar III al comte Borrell, motivà la urbanització del sector i de la casa que més endavant seria el palau bisbal. Vers migdia, i extramurs, més enllà del palau vescomtal, es va edificar un altre burg, entre conreus de vinya i oliveres, a redós de Sant Martí Sacosta, la sagrera del qual era utilitzada per als enterraments dels veïns del lloc, habitadors de diverses cases ben documentades. A l’altra riba de l’Onyar, entre els molins fariners i drapers del segle X i XI, s’edifica l’esglesiola de Santa Susanna del Mercadal i apareixen les primeres construccions, seguint preferentment el camí mercader de Girona al Pla de Santa Eugènia i Salt. Vers el N i a la confluència del Ter, l’Onyar i el Galligants, s’expandeix el burg de Sant Feliu, el més important i poblat, per tal com era el lloc de pas obligat de la via Francesca. El monestir de Sant Pere de Galligants, situat a l’entrada de la vall de Sant Daniel, aviat tingué el seu propi veïnatge, el burg de Sant Pere.